لیست مشاور ها

نمایندگان ویژه

نمایندگان ما

سطح 4
دکتر پورکیان

دکتر پورکیان

دبیر روابط بین الملل

دبیر روابط بین الملل شرکت نیرلس

سطح 4
بهنام یوسفی

بهنام یوسفی

کمیسیون حقوقی شرکت نیرلس

کمیسیون حقوقی شرکت نیرلس

سطح 4
بهنام سمدزاده

بهنام سمدزاده

مدیر اجرایی مدیر عامل

مدیر اجرایی مدیر عامل

سطح 5
اقای محمدی

اقای محمدی

نشریه آگهی تخصصی املاک

نشریه آگهی تخصصی املاک

سطح 5
خانم تهرانی

خانم تهرانی

معاونت امور مالی و اداری

معاونت امور مالی و اداری

سطح 4
اقای زکایی

اقای زکایی

معاونت اقتصادی و رفاهی

معاونت اقتصادی و رفاهی