تماس با ما

موسسه مطالعات حقوقی و توسعه
اقتصادی مشاوران عالی املاک

دفتر مرکزی ایران - تهران :

021-66435970

پست الکترونیک :

info@nirles.ir

تماس با ما

شعبه آمریکا - کالیفرنیا : ۲۸۵۰-۴۳۰-۳۱۰-۰۰۱

شعبه آلمان - هانبرگ : ۴۱۰۶۶۱۵ (۰۴۰)

شعبه آلمان - هانبرگ : ۴۱۰۶۶۱۵ (۰۴۰)

شعبه آمریکا - کالیفرنیا :
۲۸۵۰-۴۳۰-۳۱۰-۰۰۱

شعبه آلمان - هانبرگ : ۴۱۰۶۶۱۵ (۰۴۰)

شعبه آمریکا - کالیفرنیا :
۲۸۵۰-۴۳۰-۳۱۰-۰۰۱