جوایز ویژه گلدن بوک

کتابهای تخصصی حقوق املاک و مستغلات

تکنولوژی ساخت مسکن مقرون به صرفه
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل راهنمای توسعه
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۵۰۰۰۰۰ ریال

کارگزار املاک ومستغلات
 • - نويسنده: طاهره عسكري

۸۰۰۰۰۰ ریال

مهارت در تنظیم قرارداد حقوقی املاک
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مهارت های حرفه ای مشاورین املاک
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات آزمون تخصصی مشاوران
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون تصدی گری حرفه ای املاک MBA
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۲۵۰۰۰۰۰ ریال

کتابهای تخصصی کسب و کار املاک و مستغلات

تکنولوژی ساخت مسکن مقرون به صرفه
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل راهنمای توسعه
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۵۰۰۰۰۰ ریال

مهارت در تنظیم قرارداد حقوقی املاک
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون تصدی گری حرفه ای املاک MBA
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۲۵۰۰۰۰۰ ریال

نمونه قراردادهای حقوقی

قرداد 1

۳۰۰۰۰۰ ریال