جوایز ویژه گلدن بوک

کتابهای تخصصی حقوق املاک و مستغلات

تکنولوژی ساخت مسکن مقرون به صرفه
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل راهنمای توسعه
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

کارگزار املاک ومستغلات
 • - نويسنده: طاهره عسكري

۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ریال

مهارت در تنظیم قرارداد حقوقی املاک
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ریال

مهارت در تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات آزمون تخصصی مشاوران
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون تصدی گری حرفه ای املاک MBA
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

کتابهای تخصصی کسب و کار املاک و مستغلات

تکنولوژی ساخت مسکن مقرون به صرفه
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

بازار املاک و مستغلات کشور ها
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ریال

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل راهنمای توسعه
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

مهارت در تنظیم قرارداد حقوقی املاک
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون تصدی گری حرفه ای املاک MBA
 • - نويسنده: مرتضي يوسفي

۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نمونه قراردادهای حقوقی

نمونه قرارداد موقت کار

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرداد 1

۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ریال